Projekt

O nás

Jsme mezinárodní komunita akademiků, která se zabývá soudobými dějinami Evropy a studiem nezávislé a opoziční kultury v období státního socialismu.

Pod pojmem kultura ve středo- a jihovýchodní Evropě před rokem 1989 je nutné rozumět více než jen socialistický realismus a propagandu. Navzdory státní a stranické kontrole a omezeným možnostem se na určitých místech prosazovaly i alternativní kulturní scény.

Zkoumáme a srovnáváme sbírky týkající se nezávislé kultury a opozice vůči komunistickému režimu. Náš výzkum se věnuje tomuto bohatému a různorodému dědictví.

Vyprávíme příběhy neoficiálního umění, protirežimních náboženských hnutí, občanských iniciativ zabývajících se alternativním vzděláváním a produkcí samizdatové literatury, disidentských hnutí, undergroundových, punkových a rockových kapel, alternativních způsobů života, nových duchovních směrů a mnoha dalších.

Vytváříme první digitální databázi soukromých a veřejných, online i offline sbírek, které obsahují různá svědectví o nezávislých a opozičních kulturních aktivitách v bývalém východním bloku.

Ukazujeme, jak tyto sbírky fungují, jakým způsobem představují svůj obsah v národním i mezinárodním kontextu.

Společně zkoumáme různé formy kulturní opozice před rokem 1989 a poukážeme na její význam pro naše společné evropské dědictví.

Staňte se součástí databáze COURAGE! – Připojte svou sbírku.

COURAGE („Kulturní opozice – porozumění kulturnímu dědictví disentu v zemích bývalého socialistického bloku“) je tříletý mezinárodní výzkumný projekt financovaný z Horizon 2020, Rámcového programu pro výzkum a inovace EU.

Základní informace

COURAGE

Kulturní opozice – porozumění kulturnímu dědictví disentu v zemích bývalého socialistického bloku
Grantová smlouva č.: 692919
Webové stránky projektu: http://cultural-opposition.eu/
Datum zahájení projektu: 1. února 2016
Datum ukončení projektu: 31. ledna 2019
Počet partnerů: 12
Předpokládané oprávněné náklady (v eurech): 2 484 917,50
Téma: kulturní opozice v bývalých socialistických zemích
Způsob provedení projektu: výzkum a inovace
CfP: H2020-REFLECTIVE-2014-2015/H2020-REFLECTIVE-SOCIETY-2015
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/440-reflective-4-2015.html
Tento projekt je financován z Horizon 2020, Rámcového programu pro výzkum a inovace EU na základě grantové smlouvy č. 692919.

Cíle

COURAGE vytvoří rozsáhlou online databázi (digitální registr) existujících, ale poměrně roztroušených sbírek týkajících se historie různých forem nezávislé a opoziční kultury v zemích bývalého východního bloku.

COURAGE bude analyzovat tyto sbírky v jejich širším sociálním, politickém a kulturním kontextu. Základním cílem této analýzy je umožnit větší dosah a zvýšení povědomí o těchto sbírkách ve společnosti.

COURAGE zkoumá
1. vývojové trajektorie soukromých i veřejných sbírek týkajících se nezávislé a opoziční kultury ve státech bývalého východního bloku, se zvláštním zřetelem na způsob, jakým se měnily z opozice v mainstream a ze soukromých ve veřejné či naopak;
2. politické a sociální funkce a využívání sbírek před a po roce 1989 i snahy učiněné k jejich uchování nebo k dalšímu rozvíjení/doplňování;
3. roli exilu při podpoře, zachování a šíření těchto sbírek za železnou oponou i doma stejně jako osudy exilových sbírek;
4. materiální kulturu obsaženou v dokumentech, předměty a audiovizuálními záznamy: co bylo a co nebylo považováno za hodné sbírání a uchovávání, jaké předměty byly vnímány jako potenciální historické prameny a které byly naopak zavržené nebo opomenuté;
5. organizaci a uspořádání sbírek, tak jak jsou veřejně prezentovány;
6. sociální pozadí a životní dráhy tvůrců i správců sbírek;
7. sociální strukturu institucí, správců sbírek, jejich právní ukotvení, finanční zázemí, vlastnictví a management, sociální složení uživatelů sbírek a způsoby, jakými jsou sbírky představovány na veřejnosti ale i v rámci studia historie;
8. možnosti jednotlivých sbírek zapojovat se do spolupráce s dalšími institucemi: jaké jsou existující a možné formy spolupráce a jejich prezentace, jak můžeme přispět k rozvoji státních strategií, které by posílily spolupráci mezi sbírkami?

 

 

partneři

MTA BTK – Výzkumné centrum pro humanitní vědy, Maďarská akademie věd

IFIS PAN – Filozofický a sociologický ústav, Polská akademie věd

TCD – Trinity College Dublin

IOS Regensburg – Institut pro výzkum východní a jihovýchodní Evropy, Univerzita v Řezně

MTA TK – Centrum sociálních studií, Maďarská akademie věd

LII – Litevský historický institut

CUNI – Univerzita Karlova

UB – Univerzita Bukurešť

HIP – Chorvatský historický institut

UNIBA – Univerzita Komenského v Bratislavě

Oxfordská univerzita

MTA SZTAKI – Ústav pro informatiku a řízení, Maďarská akademie věd

Setkání

Zahajovací setkání konsorcia v Budapešti  (zpráva v angličtině)

Druhé setkání konsorcia ve Varšavě (zpráva v angličtině)

Třetí setkání konsorcia v Praze

zdroje (výstupy)

D6 zpráva z druhého workshopu

courage (prezentace COURAGE v angličtině)

 

Aktivity

COURAGE vytvoří inovativní oblast aktivit:

Vytváříme online databázi.

Provozujeme webový portál, abychom zvýšili potenciál sbírek ke vzájemné spolupráci.

Připravujeme online výukový materiál.

Publikujeme příručku.

Jsme kurátory výstav.

Organizujeme filmové festivaly.

Vzděláváme správce sbírek, experty a odborníky, jak databázi užívat a jak do ní sbírky přidávat.

 

sbírky

COURAGE znamená registr.

Online databáze sbírek poskytne širokou škálu užitečných informací o sbírkách i o nezávislých a opozičních kulturních aktivitách, které budou nápomocné nejen při výuce a výzkumu, ale také při navazování nové spolupráce.

COURAGE vytváří registr sbírek, které se týkají různých forem nezávislých a opozičních kulturních aktivit v rozsáhlé geografické oblasti zahrnující všechny stávající i potenciální členské státy Evropské unie, které patřily do bývalého východního bloku. Vytváříme standardizované popisy sbírek a pomůcky, které umožňují snadné vyhledávání i základní představu o obsahu sbírek. Nejinovativnější aspekt našeho přístupu spočívá v začlenění společenských a kulturních praktik souvisejících se sbírkami.

Proto jde projekt dále než k pouhému vytvoření seznamu sbírek týkajících se nezávislé a opoziční kultury. Pomůže přesněji pochopit to, jak sbírky fungují, jaké plní funkce v jednotlivých zemích, jak prezentují svůj obsah a historická zjištění národní a mezinárodní veřejnosti. Základním cílem této analýzy je zároveň umožnit větší dosah a zvýšení povědomí o těchto sbírkách poukázáním na jejich původ a vztah k různým formám nezávislé a opoziční kultury.

Víte o zajímavé sbírce, která v registru chybí?

Připojte se k síti COURAGE!

 

výstava

COURAGE znamená výstava.

Výstava zpřístupní dosud méně známá významná díla z prostředí nezávislé a opoziční kultury, stejně jako zprostředkuje jejich způsob života a práce.

COURAGE vytvoří jak online tak offline (putovní) výstavu přístupnou pro širokou veřejnost. Výstavy poukáží na „skryté cesty“ opoziční kultury: mezinárodní propojení, způsoby komunikace mezi Východem a Západem a také na různé subkultury (punk, hippies, hobos, jazz tours a církevní tábory). Pokusíme se motivovat pamětníky, místní komunity i soukromé vlastníky, aby zapojili své sbírky do expozic.

 

doporučení

COURAGE znamená nový přístup.

Naše odborné analýzy mají za cíl poskytnout kvalitní podklady také těm, kteří o sbírkách rozhodují, i těm, kteří jim poskytují finanční podporu. Umožní jim seznámit se s využíváním sbírek a jejich úlohou ve společnosti a zároveň poskytne půdu pro diskusi o možných společných projektech.

Studie z jednotlivých zemí vytvořené pro decizní sféru ukážou, jak vznikaly a jak se vyvíjely koncepce ovlivňující existenci sbírek. Poukážeme na hlavní představitele, plány, strategie a změny v politické, právní, finanční i kulturní oblasti.

COURAGE připraví pro decizní sféru doporučení, která se budou týkat zásadních otázek vztahujících se k budoucnosti sbírek. Doporučení budou nastiňovat možné využití dědictví disentu a nezávislých kulturních scén a doporučí vhodné sbírkové předměty pro výstavu v Domě evropské historie.

 

výzkum

COURAGE znamená výzkum.
Výzkumné aktivity propojí odborníky věnující se tématu, tak aby společně vytvořili inovativní a detailní příručku.
Cílem bude vytvořit pro badatele a správce sbírek soubor analýz, které srovnávají vývoj, institucionální rámec a společenské souvislosti sbírek týkajících se nezávislé a opoziční kultury v bývalých zemích východního bloku.

vzdělávání

COURAGE znamená vzdělávání.

Online přístupné vzdělávací materiály zviditelní kulturní život v bývalých zemích východního bloku a usnadní a zatraktivní výuku o dané době.

COURAGE vytvoří online přístupný výukový materiál pro žáky, studenty a vyučující, který může být efektivně využíván během široké škály aktivit. COURAGE propojí hodnoty a minulost opozičních hnutí se současnými prostředími, místy, jednotlivci či sociálními skupinami.

 

kurzy

COURAGE znamená know-how.

Semináře pro odborníky zajistí příležitosti k vytváření nových vztahů a sítí mezi správci sbírek, archiváři a badateli; semináře také umožní dozvědět se více o využití registru COURAGE.

Poskytneme

– informace a doporučení, jak používat registr COURAGE
– informace, jak efektivněji využívat sbírky pro vzdělávací účely
– informace, jak by mohli správci sbírek lépe a efektivněji prezentovat své sbírky za přispění národních i mezinárodních kulturních a vědeckých fondů a prostřednictvím mezinárodních výstav.

filmový festival

COURAGE znamená péči.
Festivaly dokumentárních filmů budou příležitostí, při kterých vizuální zážitek propojí současnou mladou kulturu s odborníky a bývalými disidenty. Pobízíme mladou generaci k tomu, aby se zajímala o minulost a uvědomila si, že na hodnotách, které ztělesňovalo nezávislé a opoziční prostředí před rokem 1989, záleží i v současnosti.

COURAGE bude organizovat sérii tematických festivalů dokumentárního filmu a souvisejících diskusí. Tyto festivaly se uskuteční v Budapešti, Varšavě, Praze a Bukurešti. V rámci festivalů budou také propagovány různé archivy a sbírky uchovávající materiály „kulturní opozice“.

 

partneři

média

novinky

Vystoupení dr. Michely na výzkumném semináři na Ukrajině

2018.05.13. 20:52

Dne 11. 5. 2018 představil M. Michela projekt COURAGE, konkrétně několik ukrajinských ale i  českých reálií z registru, studentům Národní univerzity Ivana […]

Více »»

Workshop pro badatele

2018.04.24. 22:09

Dne 24. dubna 2018 se uskutečnil interní workshop věnovaný registru COURAGE. Workshopu se zúčastnili nová badatelka a dva noví badatelé […]

Více »»

Setkání s Františkem Stárkem „Čuňasem“

2018.03.20. 18:28

Dne 20. března 2018 se v rámci výběrového kurzu pro studenty FF UK uskutečnilo další setkání s Františkem Stárkem „Čuňasem“, jehož osobní […]

Více »»

Exkurze do Národního archivu

2018.03.20. 18:09

Dne 20. března 2018 jsme spolu se studenty FF UK navštívili Národní archiv v Praze. Základní informace o archivu, jeho činnosti […]

Více »»

Workshop pro badatele

2018.01.10. 21:34

Dne 10. ledna 2018 se uskutečnil interní workshop věnovaný registru COURAGE. Workshop byl příležitostí pro setkání nových kolegů a kolegyň […]

Více »»

cílové skupiny

Hlavní cílovou skupinou COURAGE jsou experti a správci sbírek.

Sbírky Přístup

COURAGE posílí jejich postavení zpřístupněním sbírek širší národní i mezinárodní veřejnosti. Druhou cílovou skupinou je komunita akademických pracovníků a učitelů. Ti mohou online přístupnou databázi využívat nejen jako učební pomůcku, ale také jako vstupní bránu pro další výzkum.

Sbírky Přístup Výzkum

Třetí cílovou skupinou jsou politici na komunální, národní, ale i evropské úrovni (Evropská komise a instituce Evropské unie). COURAGE vytvoří soubor politických doporučení týkajících se využití sbírek pro výzkum a vzdělávání.

Sbírky Přístup

Čtvrtou cílovou skupinou je mladá generace (žáci, studenti, mladí badatelé). Pomocí audiovizuálních prostředků a sociálních sítí vytvoří COURAGE příležitost pro setkávání a získávání vlastní zkušenosti mladé generace s hodnotami nezávislé kultury před rokem 1989.

Výstava Vzdělávání Filmový festival

 

kontakt