Projekt

O nás

Jsme mezinárodní komunita akademiků, která se zabývá soudobými dějinami Evropy a studiem nezávislé a opoziční kultury v období státního socialismu.

Pod pojmem kultura ve středo- a jihovýchodní Evropě před rokem 1989 je nutné rozumět více než jen socialistický realismus a propagandu. Navzdory státní a stranické kontrole a omezeným možnostem se na určitých místech prosazovaly i alternativní kulturní scény.

Zkoumáme a srovnáváme sbírky týkající se nezávislé kultury a opozice vůči komunistickému režimu. Náš výzkum se věnuje tomuto bohatému a různorodému dědictví.

Vyprávíme příběhy neoficiálního umění, protirežimních náboženských hnutí, občanských iniciativ zabývajících se alternativním vzděláváním a produkcí samizdatové literatury, disidentských hnutí, undergroundových, punkových a rockových kapel, alternativních způsobů života, nových duchovních směrů a mnoha dalších.

Vytváříme první digitální databázi soukromých a veřejných, online i offline sbírek, které obsahují různá svědectví o nezávislých a opozičních kulturních aktivitách v bývalém východním bloku.

Ukazujeme, jak tyto sbírky fungují, jakým způsobem představují svůj obsah v národním i mezinárodním kontextu.

Společně zkoumáme různé formy kulturní opozice před rokem 1989 a poukážeme na její význam pro naše společné evropské dědictví.

Staňte se součástí databáze COURAGE! – Připojte svou sbírku.

COURAGE („Kulturní opozice – porozumění kulturnímu dědictví disentu v zemích bývalého socialistického bloku“) je tříletý mezinárodní výzkumný projekt financovaný z Horizon 2020, Rámcového programu pro výzkum a inovace EU.

Základní informace

COURAGE

Kulturní opozice – porozumění kulturnímu dědictví disentu v zemích bývalého socialistického bloku
Grantová smlouva č.: 692919
Webové stránky projektu: http://cultural-opposition.eu/
Datum zahájení projektu: 1. února 2016
Datum ukončení projektu: 31. ledna 2019
Počet partnerů: 12
Předpokládané oprávněné náklady (v eurech): 2 484 917,50
Téma: kulturní opozice v bývalých socialistických zemích
Způsob provedení projektu: výzkum a inovace
CfP: H2020-REFLECTIVE-2014-2015/H2020-REFLECTIVE-SOCIETY-2015
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/440-reflective-4-2015.html
Tento projekt je financován z Horizon 2020, Rámcového programu pro výzkum a inovace EU na základě grantové smlouvy č. 692919.

Cíle

COURAGE vytvoří rozsáhlou online databázi (digitální registr) existujících, ale poměrně roztroušených sbírek týkajících se historie různých forem nezávislé a opoziční kultury v zemích bývalého východního bloku.

COURAGE bude analyzovat tyto sbírky v jejich širším sociálním, politickém a kulturním kontextu. Základním cílem této analýzy je umožnit větší dosah a zvýšení povědomí o těchto sbírkách ve společnosti.

COURAGE zkoumá
1. vývojové trajektorie soukromých i veřejných sbírek týkajících se nezávislé a opoziční kultury ve státech bývalého východního bloku, se zvláštním zřetelem na způsob, jakým se měnily z opozice v mainstream a ze soukromých ve veřejné či naopak;
2. politické a sociální funkce a využívání sbírek před a po roce 1989 i snahy učiněné k jejich uchování nebo k dalšímu rozvíjení/doplňování;
3. roli exilu při podpoře, zachování a šíření těchto sbírek za železnou oponou i doma stejně jako osudy exilových sbírek;
4. materiální kulturu obsaženou v dokumentech, předměty a audiovizuálními záznamy: co bylo a co nebylo považováno za hodné sbírání a uchovávání, jaké předměty byly vnímány jako potenciální historické prameny a které byly naopak zavržené nebo opomenuté;
5. organizaci a uspořádání sbírek, tak jak jsou veřejně prezentovány;
6. sociální pozadí a životní dráhy tvůrců i správců sbírek;
7. sociální strukturu institucí, správců sbírek, jejich právní ukotvení, finanční zázemí, vlastnictví a management, sociální složení uživatelů sbírek a způsoby, jakými jsou sbírky představovány na veřejnosti ale i v rámci studia historie;
8. možnosti jednotlivých sbírek zapojovat se do spolupráce s dalšími institucemi: jaké jsou existující a možné formy spolupráce a jejich prezentace, jak můžeme přispět k rozvoji státních strategií, které by posílily spolupráci mezi sbírkami?

 

 

partneři

MTA BTK – Výzkumné centrum pro humanitní vědy, Maďarská akademie věd

IFIS PAN – Filozofický a sociologický ústav, Polská akademie věd

TCD – Trinity College Dublin

IOS Regensburg – Institut pro výzkum východní a jihovýchodní Evropy, Univerzita v Řezně

MTA TK – Centrum sociálních studií, Maďarská akademie věd

LII – Litevský historický institut

CUNI – Univerzita Karlova

UB – Univerzita Bukurešť

HIP – Chorvatský historický institut

UNIBA – Univerzita Komenského v Bratislavě

Oxfordská univerzita

MTA SZTAKI – Ústav pro informatiku a řízení, Maďarská akademie věd

Setkání

Zahajovací setkání konsorcia v Budapešti  (zpráva v angličtině)

Druhé setkání konsorcia ve Varšavě (zpráva v angličtině)

Třetí setkání konsorcia v Praze

Aktivity

COURAGE vytvoří inovativní oblast aktivit:

Vytváříme online databázi.

Provozujeme webový portál, abychom zvýšili potenciál sbírek ke vzájemné spolupráci.

Připravujeme online výukový materiál.

Publikujeme příručku.

Jsme kurátory výstav.

Organizujeme filmové festivaly.

Vzděláváme správce sbírek, experty a odborníky, jak databázi užívat a jak do ní sbírky přidávat.

 

sbírky

COURAGE znamená registr.

Online databáze sbírek poskytne širokou škálu užitečných informací o sbírkách i o nezávislých a opozičních kulturních aktivitách, které budou nápomocné nejen při výuce a výzkumu, ale také při navazování nové spolupráce.

COURAGE vytváří registr sbírek, které se týkají různých forem nezávislých a opozičních kulturních aktivit v rozsáhlé geografické oblasti zahrnující všechny stávající i potenciální členské státy Evropské unie, které patřily do bývalého východního bloku. Vytváříme standardizované popisy sbírek a pomůcky, které umožňují snadné vyhledávání i základní představu o obsahu sbírek. Nejinovativnější aspekt našeho přístupu spočívá v začlenění společenských a kulturních praktik souvisejících se sbírkami.

Proto jde projekt dále než k pouhému vytvoření seznamu sbírek týkajících se nezávislé a opoziční kultury. Pomůže přesněji pochopit to, jak sbírky fungují, jaké plní funkce v jednotlivých zemích, jak prezentují svůj obsah a historická zjištění národní a mezinárodní veřejnosti. Základním cílem této analýzy je zároveň umožnit větší dosah a zvýšení povědomí o těchto sbírkách poukázáním na jejich původ a vztah k různým formám nezávislé a opoziční kultury.

Víte o zajímavé sbírce, která v registru chybí?

Připojte se k síti COURAGE!

 

výstava

COURAGE znamená výstava.

Pražské zastavení putovní výstavy Rizikové faktory: Sbírky kulturní opozice, probíhající od 26. 9. do 28. 10 v Národním památníku na Vítkově, zahájili náměstek generálního ředitele Národního muzea Michal Stehlík spolu s pořadatelem Miroslavem Michelou z Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Po krátkém úvodním slovu Michela návštěvníky expozicí provedl a zdůraznil přitom propojení výstavy s obsahem elektronického registru, jenž je hlavním výstupem projektu Courage, a dalšími propagačními aktivitami. Stejně jako při budapešťské a varšavské zastávce i v Praze k putovnímu jádru výstavy přibyly exkluzivní exponáty z místních sbírek, konkrétně předměty a publikace zapůjčené Archivem Národního muzea a knihovnou Libri prohibiti. Ta poskytla mimo jiné i unikátní maketu bytového divadla Vlasty Chramostové. Kromě mladší generace zastoupené převážně doktorandy a reprezentantů badatelských institucí byli hosty vernisáže účastníci událostí, jimiž se výstava zabývá, včetně ředitele již zmiňované knihovny Libri prohibiti, pana Jiřího Gruntoráda.

    

 

doporučení

COURAGE znamená nový přístup.

Naše odborné analýzy mají za cíl poskytnout kvalitní podklady také těm, kteří o sbírkách rozhodují, i těm, kteří jim poskytují finanční podporu. Umožní jim seznámit se s využíváním sbírek a jejich úlohou ve společnosti a zároveň poskytne půdu pro diskusi o možných společných projektech.

Studie z jednotlivých zemí vytvořené pro decizní sféru ukážou, jak vznikaly a jak se vyvíjely koncepce ovlivňující existenci sbírek. Poukážeme na hlavní představitele, plány, strategie a změny v politické, právní, finanční i kulturní oblasti.

COURAGE připraví pro decizní sféru doporučení, která se budou týkat zásadních otázek vztahujících se k budoucnosti sbírek. Doporučení budou nastiňovat možné využití dědictví disentu a nezávislých kulturních scén a doporučí vhodné sbírkové předměty pro výstavu v Domě evropské historie.

 

výzkum

COURAGE znamená výzkum.
Výzkumné aktivity propojí odborníky věnující se tématu, tak aby společně vytvořili inovativní a detailní příručku.
Cílem bude vytvořit pro badatele a správce sbírek soubor analýz, které srovnávají vývoj, institucionální rámec a společenské souvislosti sbírek týkajících se nezávislé a opoziční kultury v bývalých zemích východního bloku.

vzdělávání

COURAGE znamená vzdělávání.

Online přístupné vzdělávací materiály zviditelní kulturní život v bývalých zemích východního bloku a usnadní a zatraktivní výuku o dané době.

COURAGE vytvoří online přístupný výukový materiál pro žáky, studenty a vyučující, který může být efektivně využíván během široké škály aktivit. COURAGE propojí hodnoty a minulost opozičních hnutí se současnými prostředími, místy, jednotlivci či sociálními skupinami.

 

kurzy

COURAGE znamená know-how.

Semináře pro odborníky zajistí příležitosti k vytváření nových vztahů a sítí mezi správci sbírek, archiváři a badateli; semináře také umožní dozvědět se více o využití registru COURAGE.

Poskytneme

– informace a doporučení, jak používat registr COURAGE
– informace, jak efektivněji využívat sbírky pro vzdělávací účely
– informace, jak by mohli správci sbírek lépe a efektivněji prezentovat své sbírky za přispění národních i mezinárodních kulturních a vědeckých fondů a prostřednictvím mezinárodních výstav.

filmový festival

COURAGE znamená péči.
Festivaly dokumentárních filmů je příležitostí, při které vizuální zážitek propojuje současnou mladou kulturu s odborníky a bývalými disidenty. Pobízíme mladou generaci k tomu, aby se zajímala o minulost a uvědomila si, že na hodnotách, které ztělesňovalo nezávislé a opoziční prostředí před rokem 1989, záleží i v současnosti.

COURAGE organizuje sérii tematických festivalů dokumentárního filmu a souvisejících diskusí. Tyto festivaly se uskuteční v Budapešti, Varšavě, Praze, Bratislavě a Bukurešti. V rámci festivalů propagujeme různé archivy a sbírky uchovávající materiály „kulturní opozice“.

Trailers and further information on the films: http://cultural-opposition.eu/activities/film-festival/ 


trailer

COURAGE-PAREVO

Mezinárodní festival dokumentárních filmů

FF UK – Ponrepo – Knihovna Václava Havla – Klubovna

30. 9. – 5. 10. 2018

Filmový festival je jedním z vyvrcholení tříletého mezinárodního výzkumného projektu COURAGE: Kulturní opozice – porozumění kulturnímu dědictví disentu v zemích bývalého socialistického bloku. Akce, která probíhá na několika místech v Praze ve dnech 30. září – 5. října 2018, nabídne divákům celkem 15 dokumentárních filmů z 11 zemí střední a východní Evropy.

Všechny projekce zdarma

English friendly (programme here)

 

Barvy hlasu

Režie: Rossen Elezov

Bulharsko 2015 │ 88 min │ originální znění s anglickými podtitulky

FF UK místnost č. 429 │ 3. 10. 2018 │ 20:00

Polyfonní zvuk přitahuje posluchače. Ale co když je tento zvuk dílem jedné osoby – významné jazzové zpěvačky Yildiz Ibrahimové? Citlivý filmový portrét je oslavou hudby a lásky k ní, zároveň ale odkrývá dramatické zvraty v životě zpěvačky, ovlivněné osudem celé komunity bulharských Turků, z níž Yildiz pochází.

 

BP Underground

Režie: Eszter Turánová

Maďarsko 2017 │ 52 min │ originální znění s anglickými podtitulky

Klubovna │ 5. 10. 2018 │ 17:00

Budapešť kolem roku 1989: koncerty v nevětraných sklepích a neutěšených kulturácích plné nadšených mladých lidí hledajících smysl svého života. Film je vzpomínkou na zlatý věk maďarské hardcore a punkové subkultury. Jak se scéna dotkla společnosti jako celku? Jaké myšlenky vzešlé z tohoto prostředí mají vliv na myšlení v Maďarsku dodnes?

 

Další stanice: Kino Odeon

Režie: Jekatěrina Minková

Bulharsko 2015 69 min │ originální znění s anglickými a českými podtitulky

Ponrepo │ 2. 10. 2018 │ 18:00

Kino Odeon v Sofii je legendární místo. Dodnes existující filmový sál byl otevřen v roce 1961 a brzy si získal velkou popularitu, protože promítal neobvyklé filmy: archivní, studentské, umělecké. Jací diváci do tohoto kina chodili a jak je návštěvy ovlivňovaly? Jak působila filmová cenzura? Jak fungovaly výměny mezi filmovými archivy?

Úvodní slovo: Tereza Czesany Dvořáková (Katedra filmových studií FF UK)

 

Generace ‘68

Režie: Nenad Puhovski

Chorvatsko 2016 │ 44 min│ originální znění s anglickými podtitulky

FF UK místnost č. 201 │ 4. 10. 2018 │ 20:00

Pocta generaci levicových chorvatských intelektuálů, která vzešla z revolučního jara a léta 1968. Víra v myšlenku revoluce, která změní svět – revoluce, která „zůstává realistická, avšak vyžaduje nemožné“ – u mnohých z nich přetrvala. Chorvatský film si klade otázku, jak události z doby před 50 lety ovlivnily obyčejný život a společnost, a ukazuje, jak se k tomuto dědictví vztahuje dnešní mladá generace.

Úvodní slovo: Ondřej Vojtěchovský (Ústav světových dějin FF UK)

 

Chuck Norris versus komunismus

Režie: Ilinca Calugareanuová

Rumunsko – Velká Británie 201580 min │ originální znění s anglickými a českými podtitulky

Ponrepo │ 1. 10. 2018 │ 18:00

I v Rumunsku druhé poloviny 80. let bylo nelegální šíření filmů na VHS kazetách běžnou praxí. Specifický byl způsob distribuce, která se realizovala prostřednictvím jednoho muže, jenž dokázal kombinací korupce a posilování svého postavení vybudovat v šedé zóně fascinující soukromý podnik. Příběh VHS v Rumunsku je pojat jako napínavý thriller i hořko-sladká vzpomínka na dětství a mládí.

Úvodní slovo: Tereza Czesany Dvořáková (Katedra filmových studií FF UK)

 

Jiná linie

Režie: Nenad Milošević

Srbsko 2016 │ 108 min │ originální znění s anglickými podtitulky

FF UK místnost č. 201│ 4. 10. 2018 │ 18:00

Dokumentární film, na jehož vzniku tvůrci pracovali dlouhých 10 let, nám představuje výjimečnou avantgardní uměleckou scénu v srbském městě Novi Sad konce 60. a 70. let, která fungovala především v oblasti konceptuálního umění, experimentální hudby, filmu a poezie. Příslušníci inovativní a nekonformní jugoslávské kultury byly nakonec umlčeni. Proč? A proč na svou tradici nemohli navázat v dalších letech?

 

Józef Czapski: svědek století, 1896-1993

Režie: Andrzej Wolski

Polsko 2016 │ 58 min │ originální znění s anglickými podtitulky

FF UK místnost č. 201│ 3. 10. 2018 │ 18:00

Malíř a spisovatel Józef Czapski byl klíčovou postavou polského poválečného exilu. Tento následovník Cézanna prožil těžko uvěřitelný život. Narodil se v Praze do šlechtické rodiny, dětství prožil poblíž Minsku, byl svědkem ruské revoluce, v době druhé světové války se dostal do ruského vězení a jen těsně unikl katyňskému masakru. Projděme spolu s ním cestu evropskými dějinami 20. století.

 

Mistr a Taťána

Režie: Giedre Zickyteová

Litva 2015 │ 78 min │ originální znění s anglickými podtitulky

FF UK místnost č. 429│ 1. 10. 2018  │ 20:30

Příběh o rebelujícím géniovi fotografie Vitasi Luckusovi je postaven jako proces hledání mezi pracovními fotografiemi z jeho pozůstalosti a svědectvím jeho milované ženy Taťány. Kdo byl Vitas Luckus? Excentrik, který v bytě choval živého lva? Světově proslulý fotograf? Obrazový kritik režimu? Milující a citlivý člověk? Vrah? Fascinující příběh o lásce a nevěře, svobodě a shodě, naději a frustraci, lžích a hledání pravdy se stal vítězným snímkem festivalu Courage-Parevo.

Úvodní slovo: Miroslav Michela (Ústav českých dějin FF UK)

 

Od nás ke mně: Východní Německo tehdy a dnes

Režie: Ellin Hareová

Velká Británie 2016 │ 87 min │ originální znění s anglickými podtitulky

FF UK místnost č. 429 │ 2. 10. 2018 │ 20:30

V roce 1987 získal britský filmový štáb povolení filmovat každodenní život v NDR. Přesto šlo pouze o obraz toho, co bylo oficiálně povoleno prezentovat a dělníci, kteří ve filmu účinkovali, si dávali velký pozor na to, co říkají. Čtvrt století po pádu berlínské zdi se filmaři vrátili na místa natáčení se záměrem najít postavy ze starého filmu a zjistili, jak se jejich život změnil a jak na „dělnický ráj“ vzpomínají dnes.

 

Olga

Miroslav Janek

Česká republika 2014 │ 84 min │česky s anglickými podtitulky

Knihovna Václava Havla │ 2. 10. 2018 │ 10:00

Dokumentární film známého českého režiséra Miroslava Janka je portrétem jedné z nejzajímavějších Češek 20. století. Policie ji nemohla zlomit a Hrad ji nezměnil. Olga pocházela z dělnických vrstev, přesto se stala podstatnou součástí českého kulturního a intelektuálního světa už v 50. a 60. letech. Kriticky hodnotila texty svého manžela a podporovala ho v nejtěžších dobách po vzniku Charty 77. Film dokumentuje Olžin svět, její dobu, ale také její originální myšlenky a vyjádření.

 

Oranžová alternativa

Režie: Mirosław Dembiński

Polsko 1988 │ 22 min │ originální znění s anglickými podtitulky

Klubovna │ 5. 10. 2018 │ 18:00

V roce 1982 se na stěnách budov v polské Vratislavi objevily graffitové obrázky oranžových trpaslíků. „Migrovaly“ také do jiných měst. Právě tito trpaslíci se stali symbolem spontánní, recesistické, kontrakulturní formace „Oranžová alternativa“. Dobový studentský film divákům zprostředkovává mimo jiné vzácné archivní záběry přímo z demonstrací Oranžové alternativy a jejích konfliktů s policií.

 

Roentgenizdat

Režie: Stephan Coates & Paul Heartfield

Rusko – USA 2017 │ 25 min │ originální znění s anglickými podtitulky

Klubovna │ 5. 10. 2018 │ 18:30

Doba studené války v Leningradu: Režim označil západní hudební žánry jako jazz a rock’n’roll jako nezákonné. Gramofonové desky s touto hudbou se v Sovětském svazu nevydávaly a neprodávaly. Lidé ale po ní nepřestávali toužit a začali vymýšlet alternativní způsoby, jak ji šířit. Rudy Fuchs daroval každý týden krev, aby si vydělal dost peněz na nákup nahrávacího stroje a začal kopírovat zakázané záznamy na likvidované rentgenové snímky…

 

Stopy ve sněhu

Režie: Slavomír Zrebný

Slovensko – Česká republika 2015 │ 53 min │ slovensky s anglickými podtitulky

Knihovna Václava Havla │ 4. 10. 2018 │ 10:00

Zakázaná literatura byla do komunistického Československa pašována různými způsoby. Jedním z fyzicky nejnáročnějších bylo přenášení desítek kilogramů knih z Polska přes vysokohorské průsmyky v Tatrách. Na Slovensko se takto, s pomocí zdatných mladých dobrovolníků, dostávala převážně náboženská literatura. Co se stalo, pokud byl pašerák přistižen a zatčen? A jak reagovali polští pohraničníci, v jejichž zemi bylo šíření náboženské literatury zcela běžné?

 

Teplí muži ve studené totalitě

Režie: Mária Takácsová

Maďarsko 201588 min │ originální znění s anglickými a českými podtitulky

Ponrepo │ 30. 9. 2018 │ 20:30

Jaké to bylo být gayem před rokem 1989? Kde a jak se gayové poznávali? Byli sledováni režimem? Existovala vůbec nějaká oficiální gay kultura? Tyto a jiné otázky klade skupina mladých maďarských homosexuálů svým starším souputníkům. Ptají se proto, aby paměť celé generace, jež umírá bez potomků, nezmizela. Vztahují se ale také k tématu tolerance, které je v Maďarsku opět aktuální.

Úvodní slovo: předseda Společnosti pro queer paměť Jan Seidl

 

Vinylová generace

Režie: Jeffrey Brown

Česká republika – USA 2016 │ 72 min │ anglicky a česky s anglickými podtitulky

Klubovna │ 5. 10. 2018 │ 19:15

V komunistickém Československu v 80. letech nastupující generaci ovlivňovala také více či méně zakazovaná západní alternativní kultura, včetně punkrocku a neo-avantgardy. Mladí lidé kupovali gramofonové desky na nelegálních burzách a riskovali tak problémy s policií a StB. Právě tato generace, která si postupně vytvořila svůj vlastní světonázor, hrála důležitou roli v době změny režimu. O 25 let později její příslušníci zkoumají svou vlastní generační perspektivu, kořeny a proměny svých postojů.

 

PROGRAM

 

30. 9. 2018

Kino Ponrepo, 20:30 Teplí muži ve studené totalitě

 

1.10. 2018

Kino Ponrepo, 18:00 Chuck Norris versus Komunismus
FF UK (míst. 429), 20:30 Mistr a Taťána – vítězný film festivalu

 

2. 10. 2018

Knihovna Václava Havla, 10:00 Olga
Ponrepo, 18:00 Další stanice: Kino Odeon
FF UK (míst. 429), 20:30 Od nás ke mně: Východní Německo tehdy a dnes

 

3. 10. 2018

FF UK (míst. 201), 18:00 Józef Czapski: svědek století, 1896-1993
FF UK (míst. 429), 20:00 Barvy hlasu

 

4. 10. 2018

Knihovna Václava Havla, 10:00 Stopy ve sněhu
FF UK (míst. 201), 18:00 Jiná linie
FF UK (míst. 201), 20:00 Generace ´68

 

5. 10. 2018

Klubovna, 17:00 BP Underground
Klubovna, 18:00 Oranžová alternativa
Klubovna, 18:30 Roentgenizdat
Klubovna, 19:15 Vinylová generace
Klubovna, 20:30 Afterparty: koncert Babalet, DJ Divoch (Souřadnice Osla) a hosté

 

Adresy projekčních míst:

Kino Ponrepo, Bartolomějská 11, Praha 1

FF UK, nám. Jana Palacha 2, Praha 1

Knihovna Václava Havla, Ostrovní 13, Praha 1

Klubovna, Generála Piky 26, Praha 6

 

Vstup zdarma / Free Entry

All the screenings are English friendly

 

partneři

média

novinky

Zvláštní vydání časopisu Muzeum 2018

2019.02.11. 21:32

Zde najdete ke stažení zvláštní vydání časopisu Muzeum z roku 2018, které je věnované projektu COURAGE a jeho výstupům.

Více »»

Workshop k aplikaci Peripatos v pražských ulicích

2019.01.10. 21:40

Český tým organizoval tématickou procházku věnovanou aplikaci Peripatos, která představuje různá místa v Praze spojená s disentem, alternativní kulturou a […]

Více »»

National training day

2018.09.27. 20:23

Dne 24. září se uskutečnil training day české sekce COURAGE. Ve spolupráci s Oddělením vzdělávání Ústavu pro studium totalitních režimů […]

Více »»

Otevření výstavy Rizikové faktory v Praze

2018.09.25. 19:04

Pražské zastavení putovní výstavy Rizikové faktory: Sbírky kulturní opozice, probíhající od 26. 9. do 28. 10 v Národním památníku na […]

Více »»

Vystoupení dr. Michely na výzkumném semináři na Ukrajině

2018.05.13. 20:52

Dne 11. 5. 2018 představil M. Michela projekt COURAGE, konkrétně několik ukrajinských ale i  českých reálií z registru, studentům Národní univerzity Ivana […]

Více »»

cílové skupiny

Hlavní cílovou skupinou COURAGE jsou experti a správci sbírek.

Sbírky Přístup

COURAGE posílí jejich postavení zpřístupněním sbírek širší národní i mezinárodní veřejnosti. Druhou cílovou skupinou je komunita akademických pracovníků a učitelů. Ti mohou online přístupnou databázi využívat nejen jako učební pomůcku, ale také jako vstupní bránu pro další výzkum.

Sbírky Přístup Výzkum

Třetí cílovou skupinou jsou politici na komunální, národní, ale i evropské úrovni (Evropská komise a instituce Evropské unie). COURAGE vytvoří soubor politických doporučení týkajících se využití sbírek pro výzkum a vzdělávání.

Sbírky Přístup

Čtvrtou cílovou skupinou je mladá generace (žáci, studenti, mladí badatelé). Pomocí audiovizuálních prostředků a sociálních sítí vytvoří COURAGE příležitost pro setkávání a získávání vlastní zkušenosti mladé generace s hodnotami nezávislé kultury před rokem 1989.

Výstava Vzdělávání Filmový festival

 

kontakt